ମେଟାଲେକ୍ସ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ |

news1

ମେଟାଲେକ୍ସ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଗତ |

ଠିକଣା :88 ବଙ୍ଗନା-ଟ୍ରେଡ୍ ରୋଡ୍ (Km.1) .ବଙ୍ଗନା, ବ୍ୟାଙ୍କକକ୍ 10260, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ

ସମୟ :20-23 NOV2019

ବୁଥ୍ ନମ୍ବର |: 101 , BJ29


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ମାର୍ଚ୍ଚ 01-2022 |